ข้อมูล eBook

ชื่อ: โลหะวิทยา

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

  หนังสือ "โลหะวิทยา" เล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่อง สมบัติของวัสดุ กระบวนการแข็งตัวของโลหะ ข้อบกพร่องในผลึก โลหะผสม แผนภาพเฟสหรือแผนภาพสมดุล แผนภาพเฟสของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ การอบชุบเหล็กกล้าด้วยความร้อน เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก การศึกษาและวิเคราะห์โลหะจากภาพ และการทดสอบความแข็ง พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีใบงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานให้เข้าใจยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับประกอบการเรียนในระดับ ปวส. นอกจากนี้ยังสามารถนำหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. วิชาโลหะวิทยาเบื้องต้น (รหัสวิชา 2103-2106) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมได้อีกด้วย โดยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ